اطلاعات فنی در مورد روکش تایر

          وظایف اصلی تایر

-          تحمل بار

-          جذب ناهمواری های جاده

-          فرمانگیری و تامین پایداری پیچشی خودرو

-          انتقال نیرو های رانش و ترمز به جاده

 ویژگی های تایر

-          عمر طولانی

-          سالم ماندن بدنه ی نخی یا سیمی

-          کشانش در جاده های خیس

-          پایداری پیچشی

-          راحتی سر نشین

-          رانندگی راحت

-          صرفه جویی در مصرف سوخت

-          قیمت مناسب

برای افزایش طول عمر تایر و استفاده ی هر چه بهتر از آن  و انتخاب پترن مناسب برای هر محیطی توجه به نکات زیر ضروریست: 

باد تاير:

براي افزايش عمر تاير و ايمني در حرکت همواره به نقش تعيين کننده باد تاير توجه نماييد.‏
اگر باد تاير کمتر از حد مجاز باشد،فشار هواي کم باعث توليد حرارت بيشتر در تاير مي گردد.نتيجه افزايش حرارت تاير در حرکت ‏،جدايي نخ منجيد از لاستيک خواهد بود.بريده شدن نخ ها و پنچري تاير نتيجه نهايي اين بي توجهي است.اگر باد تاير بيش از حد ‏مجاز باشد،فرمان پذيري چرخ ضعيف مي شود و امکان ترکيدگي تاير هنگام برخورد با موانع وجود خواهد داشت از اين رو فشار باد ‏بايد حداقل ماهي دو بار کنترل شود.ميزان فشار باد مجاز با توصيه کارخانه سازنده خودرو و يا بر اساس ميزان بار و توصيه سازنده ‏تاير مشخص و کنترل فشار باد حتما بايد هنگامي صورت گيرد که تاير ها کاملا خنک و در شرايط عادي باشند.‏

‏عيب ناشي ازکم بادي:

فشار باد کم موجب خمش زياد تاير شده و در اثر تعيير شکل مداوم تاير کم باد در حين حرکت روي جاده،حرارت زيادي در بدنه تاير ‏توليد شده و حرارت زياد منجر به تخريب بدنه مي گردد. از طرف ديگر در اثر فشار باد کم سايش ناحيه شانه افزايش يافته و فرمان ‏پذيري مشکل و ضعيف مي گردد. در واقع در اين حالت طرفين ناحیه آج بيشتر از وسط آن با زمين در تماس هستند.لذا در صورت ‏مشاهده چنين عيبي فشار باد تاير خودرو را تا مقدار مجاز افزايش دهيد.‏

عيب ناشي ازفشار باد زياد:
فشار باد زياد توانايي تاير را براي جذب لرزشهاي ناشي از جاده کاهش داده و در نتيجه راننده احساس مي کند فرمان مي ‏کوبد.از طرف ديگر فشار باد بيش از حد باعث ميشود تا مرکز تاير بيش از بقيه سطح رويه آن با جاده در تماس باشد و لذا منجر به ‏صدمه رسيدن به بدنه و سايش سريع مرکز سطح آج تاير مي گردد.‏

بار تاير:

ميزان حداکثر تحمل بار هر تاير روي ديواره ان قابل مشاهده است و تحت هيچ شرايطي نبايد ميزان بار وارده بر تاير از حداکثر تحمل ‏ان تجاوز نمايد.بايد به خاطر داشت که تاير تنها هنگامي قادر به تحمل حداکثر بار است که فشار باد آن نيز حداکثر باشد.‏
کنترل ميزان باري که به چرخها وارد ميشود از طريق بار گذاري صحيح خودرو ميسر است. در صورتيکه بار روي خودرو در وسط کفي يا ‏محفظه بار قرار نگيرد، ميزان فشار بار در يک بيش از طرف ديگر خواهد بود و اين پديده به خصوص در سر پيچها مي تواند بر ميزان بار ‏اعمالي به چرخها بيفزايد.

تنظيم سيستم تعليق و شاسي :

تنظيم نبودن جلوبندي و شاسي و بخصوص موازي نبودن چراغها علاوه بر تاثيرات نامطلوب در کارکرد خودرو،تايرها را به شدت دچار ‏فرسايش خواهد نمود. لذا در صورت بروز سايش غير معمول در تاير فورا بايد پس از کنترل فشار باد،سيستم تعليق،فرمان و جلوبندي ‏را کنترل نمود و از صحت عملکرد ان مطمِِئن شد.‏

تنظيم نبودن جلو بندي و موازي نبودن چرخها مي تواند به عيوب زيرمنجر شود:

1- سايش يکطرف تاير هاي جلو:
اگر سايش يکطرفه در ناحيه داخلي آج يکي از تايرها جلو و نيز ناحيه خارجي آج تاير جلوي تاير ديگر به وجود آمده است،محور عقب ‏خودرو تنظيم نيست و بايد تنظيم شود. اگر ناحيه خارجي آج هر دو تاير جلو ساييده شده، علت مربوط به واگرايي چرخها،کمبر(تنظيم ‏نبودن جلو بندي) و يا اعمال بار زياد به محورهاست که بايد هر سه را کنترل نمود.‏

2- سايش يکطرف تايرها مياني و عقب:
اگر سايش يکطرفه در تايرهاي مياني و عقب مشاهده مي شود، محورها با يکديگر موازي نيستند و بايد تنظيم شوند.‏

3- سايش لبه تيز:
در نوع ديگري از سايش غير عادي، گلهاي آج به طور لبه تيز ميشوند.در اين حالت تاير به طور مستقيم و يکنواخت روي سطح جاده ‏حرکت نمي کند و به طور جزئي به يکطرف منحرف مي شوند. اگر لبه تيز هر دو تاير جلو به طرف داخل و مرکز خودرو باشد،پديده ‏واگرايي چرخها وجود دارد که در هر دو حالت بايد جلوبندي تنظيم و تصحيح گردد.‏
اگر لبه تيز يکي از تايرها به طرف داخل و لبه تيز ديگري به طرف خارج خودرو باشد، محور عقب خودرو دچار مشکل است و هم اين ‏که محور جلو دچار همگرايي يا واگرايي است هر دو عيب را تصحيح نمود.‏
‏ اگر اين نوع سايش در تاير ها محور عقب يا مياني ديده شود، محورها با يکديگر موازي نيستند و بايد تنظيم گردند.‏

 

  کستر و کمبر:

کستر(‏CASTER‏): عبارت است از انحراف محور بوش سگدست به جلو(منفي)يا عقب(مثبت)نسبت به محور قائم ‏فرمان.هميشه کستر صحيح، مثبت است.به عنوان مثال در يک دوچرخه دو شاخه جلو کمي جلوتر از دسته دوچرخه قرار گرفته و در ‏اينجا کستر مثبت است.کستر مثبت به حرکت خودرو در مسير مستقيم کمک مي کند.‏

کمبر(‏
CAMBER‏): کمبر عبارت است از انحراف بالاي چرخ از بدنه خودرو به داخل(منفي) يا به خارج(مثبت).کمبر صحيح موجب مي ‏شود تا سطح آج تاير به طور کاملا صاف روي سطح جاده قرار گرفته و در اينجا کستر مثبت است.کستر مثبت به حرکت خودرو در ‏مسير مستقيم کمک مي کند.‏
همگرايي
و واگرايي(‏toe-out‏)چرخهاي جلو :‏
در صورتيکه لبه جلويي چرخها به هم نزديکتر باشد،چرخها همگرايي دارند.و حالت بر عکس ان واگرايي ‏است.همگرايي،تمايل چرخها را براي واگرايي تحت شرايط حرکت قدرتي خودرو نظير شتاب زياد يا سرعتهاي بالا خنثي مي کند.‏
همگرايي بيش از حد موجب سايش زياد لبه بيروني آج تاير مي شود.همچنين واگرايي زياد باعث سايش لبه دروني آج مي گردد.‏
خنک کردن تاير:

تاير در هنگام حرکت بر اثر اصطکاک با سطح جاده گرم مي شود.هر چند در طرح آج تاير تمهيداتي براي دفع حرارت و خنک کردن ‏تاير پيش بيني مي شود اما حرکت بي وقفه يا سرعت و يا بار زياد در مسيرها طولاني به خصوص در فصل گرما مي تواند تايرها ‏را بيش از حد گرم نمود و به آن صدمه برساند. ‏.
علاوه بر آن استفاده طولاني و پشت سر هم از ترمزها در شيب و ترافيک، فاصله کم ديسک ترمز و چرخ و جدا نشدن مناسب ‏کفشکهاي ترمز از ديسک نيز مي تواند موجب تخريب حرارتي ناحيه اتصال تاير به رينگ(طوقه تاير)گردد. لذا لازم است تا در ‏فواصل زماني معين سيستم ترمز خودرو نيز براي پيشگري از کاهش عمر تاير بازرسي شود. ‏

ساير نکات ايمني براي عمر بيشتر تاير:‏

‏1.‏ اشيايي را که به تاير صدمه وارد مي کنند از بين شيارهاي رويه تاير خارج کنيد.وجود اشيائي نظير سنگ يا ميخ در ناحيه آج ‏باعث پنچري يا ترکيدن تاير ميگردد. همچنين از برخورد تاير با موانع مختلف نظير سنگ، جدول خيابان و..... به شدت پرهيز ‏نمائيد. صدمات ناشي از برخورد با مانع به سرعت قابل رويت نيست و به صورت پارگي منطقه اي لايه هاي بدنه از داخل ‏مشاهده مي شود.‏
‏2.‏ در انتهاي عمق شيار آج نواحي مشخصي از تاير،برآمدگيهاي وجود دارند که به آن شاخص سايش آج(‏
TWI‏)‏گفته مي شود ‏هرگاه سطح آج تاير ‏TWI‏ يکسان و همسطح شد بايد نسبت به تعويض تاير اقدام نمود. به عبارت ديگر در اين حالت عمر ‏مفيد تاير پايان يافته است و بايد با تاير نو جايگزين شود.‏
‏3-هرگز از روي اجسام داغ و يا تيز و برنده عبور ننماييد تا از بريده شدن و صدمه ديدن تاير پيشگيري کرد.‏
‏4-نکات زير را در ارتباط با تايرهاي مورد استفاده در يک محور به خاطر داشته باشيد.‏
‏- هيچگاه تايرهاي راديال و باياس را بر روي يک محور قرار ندهيد.همچنين هيچگاه از ترکيب تاير راديال در محور جلو و تاير باياس ‏در حور عقب استفاده نکيد.‏
‏- دقت کنيد که اندازه تايرهايي که بر روي يک محور قرار مي گرند کاملا مشابه باشند.‏
‏- از به کار بردن تاير نو با يک تاير کهنه بر روي يک محور پرهيز نمائيد.‏
‏5- از مصرف زنجير چرخ براي مدت طولاني خودداري کنيد تا از آسيب رسيدن به ديواره تاير جلوگيري گردد.‏
‏6- از مواد شوينده يا شيميائي که داراي مشتقات نفتي هستند، براي تميز يا براق کردن تاير استفاده نکنيد.‏
‏ از طرفي در اثر تماس تاير با نفت،بنزين،روغن،گريس يا مواد شيميايي ممکن است ناحيه اي که در تماس با اينگونه مواد بوده ‏در طي حرکت و يا هنگام اعمال ترمزهاي ناگهاني دچار سايش غير عادي شود.‏
‏7- از سالم بودن تاير زاپاس اطمينان حاصل کنيد و فشار باد و عمق آج آنرا چک کنيد.‏
‏8- سايش غير معمولي تاير را فورا مورد بررسي قرار دهيد. فشار باد تاير و سيستم تنظيم فرمان را چک کنيد و مطمئن شويد که ‏تايرها به طرز صحيحي مي چرخند. نحوه رانندگي بسيار مهم است از شتاب گيري،ترمزگيري و پيچيدنها ناگهاني اجتناب کنيد.‏
‏9- براي افزايش عمر مفيد و يکنواختي سايش تاير، تايرسازان به مصرف کنندگان تاير پيشنهاد مي کنند تا بر اساس روش ‏خاصي موقعيت تاير ها را روي شاسي خودرو تغيير دهند. زمان جابجايي که توسط ايشان معرفي شده متفاوت و بين 5 تا 10 ‏هزار کيلومتر است ، (لازم به ذکر است ‏تايرهايي با گل جهت دار يا نا متقارن را يا نبايد جابجا نمود يا با توجه به جهت حرکت و توصيه هاي سازنده تاير نسبت به ‏جابجايي آن اقدام نمود ) ‏.
ساير عيوب تاير:

عيوب مربوط به تايرهاي جفتي:‏
 برخي عيوب مربوط به تايرهاي جفتي هستند که در محور عقب خودروهاي کاميوني نصب مي گردند.اکيدا توصيه ميگردد ‏تايرهاي جفتي کاملا يکسان باشد(حتي از يک نوع مارک تجاري) بوده و فشار باد آن ها کاملا يکسان باشد.يکي از ‏شايعترين عيوبي که بدليل يکسان نبودن تايرها جفتي و يا تفاوت فشار باد آنها با يکديگر ايجاد مي شود.سايش مورب و ‏يا فنجاني در سرتاسر محيط آج تاير مي باشد.‏
 البته عوامل ديگري نظير نابالانسي،نصب اشتباه مجموعه رينگ و تاير و ايراد اجزا، شاسي نيز باعث بروز چنين عيبي ‏مي شود.همچنين يکسان نبودن تايرهاي جفتي (در نوع،اندازه،فشار باد .....) مي تواند سايشهاي نامنظمي ايجاد نمايند.‏
 اشيا خارجي نظير قلوه سنگ را از بين تايرهاي جفتي خارج نماييد تا از آسيب رسيدن به ديواره تاير جلوگيري بعمل آيد.‏
 همچنين از عدم برخورد ديواره تايرها با يکديگر در حالت جفتي اطمينان حاصل کنيد(اين مشکل بدليل کم بادي، بار بيش ‏از حد و يا اندازه غلط تاير يا رينگ به وجود مي آيد)‏.

کندگي گل آج :‏

در اين عيب، بخشي از ترد در سرتاسر محيط تاير کنده مي شود. برخورد تاير با بدنه خودرو بدليل کج بودن گلگيرها و يا فاصله کم تاير ‏و گلگير ، ضعيف بودن فنر ها و همچنين سر خوردن روي جاده هاي خاکي وسنگلاخي از عوامل بروز چنين ‏عيبي هستند. لذا ضمن بررسي فاصله بين تاير و گلگير از حرکت با سرعت زياد در جاده هاي غير آسفالته اجتناب کنيد.‏.

 نکاتی در مورد انتخاب و نگهداری تایر:

1- حتما از تاير استاندارد خودرو استفاده كنيد.

2- در هنگام انتخاب و تهيه تاير به نوع خودرو و سرعت و شرايط رانندگي و سطح جاده و شرايط محيط و فصل توجه كنيد.

3- بازديد هاي دوره اي تايرهاي خودرو در جهت حفظ و نگهداري و ايمني بيشتر و راندمان بالاتر ومصرف سوخت كمتر امري حياتي است.

4- باد تاير ها  هر دو هفته يكبار كنترل شود.

5- بهتر است تمام تاير هاي خودرو از يك نوع باشد و مشخصات يكساني داشته باشند و در صورت استفاده از تاير هاي تيوپ داربهتر است  تيوپ داخل تاير نيزدر صورت تعويض تاير عوض شود.

6- هيچگاه تاير هاي راديال و باياس پلاي را بطور همزمان بر روي يك خودرو استفاده نكنيد.

7- از بالانس چرخ ها هرگز غافل نشويد.

8- در هنگام كنترل باد چرخها تايرها بايستي سرد باشند و در حالتي كه لاستيك ها گرم ميباشند از خالي كردن باد اضافي بپرهيزيد.

9- هر 8000 كيلومتر لاستيك هاي باياس پلاي بصورت ضربدري.و لاستيك هاي راديال بدليل داشتن جهت چرخش بصورت طولي جابجا شوند.

10-يك باور اشتباه وجود دارد و آن اينست كه تاير هاي نو را در اكسل جلو خودرو قرار مي دهند تا با توجه به وزن بيشتر در اكسل جلو و كنترل بهتر فرمان ايمني خودرو بيشتر شود در صورتي كه ميبايست بدليل كمي وزن خودروها در اكسل عقب چسبندگي خودرو را با لاستيك هاي  سالمتر و با آج بيشتر جبران كرد و از انحراف خودرو در پيچ هاي تند جلوگيري كرد.

11-هيچگاه از رينگ معيوب و يا تعمير شده استفاده  نكنيد.

12-در صورت تجهيز خودرو به سيستم ضد قفل شدن چرخ ها ABS و يا سيستم ضد لغزش ASR هيچگاه سايز رينگ و تاير را بدون اصلاح وضعيت سيستم مديريت مركزي ECU تعويض نكنيد چون خودرو قابليتهاي خود را از دست خواهد داد.

13-تاير زاپاس را در شرايط مناسبي نگهداري كرده و باد آن را همراه با فشار باد تاير هاي ديگر كنترل كنيد.

14-نتيجه استفاده از تاير هاي غير استاندارد خودرو وارد شدن آسيب جدي به سيستم تعليق و دستگاه انتقال قدرت خودرو خواهد بود.

 چند توصيه بسيار مهم برای رانندگان

·         حتما از تاير استاندارد خودرو استفاده كنيد.

·         در هنگام انتخاب و تهيه تاير به نوع خودرو و سرعت و شرايط رانندگي و سطح جاده و شرايط محيط و فصل توجه كنيد.

·         بازديد هاي دوره اي تايرهاي خودرو در جهت حفظ و نگهداري و ايمني بيشتر و راندمان بالاتر ومصرف سوخت كمتر امري حياتي است.

·         باد تاير ها هر دو هفته يكبار كنترل شود.

·         بهتر است تمام تاير هاي خودرو از يك نوع باشد و مشخصات يكساني داشته باشند و در صورت استفاده از تاير هاي تيوپ داربهتر است تيوپ داخل تاير نيزدر صورت تعويض تاير عوض شود.

·         هيچگاه تاير هاي راديال و باياس پلاي را بطور همزمان بر روي يك خودرو استفاده نكنيد.

·         از بالانس چرخ ها هرگز غافل نشويد.

·         در هنگام كنترل باد چرخها تايرها بايستي سرد باشند و در حالتي كه لاستيك ها گرم ميباشند از خالي كردن باد اضافي بپرهيزيد.

·         هر 8000 كيلومتر لاستيك هاي باياس پلاي بصورت ضربدري.و لاستيك هاي راديال بدليل داشتن جهت چرخش بصورت طولي جابجا شوند.

·         يك باور اشتباه وجود دارد و آن اينست كه تاير هاي نو را در اكسل جلو خودرو قرار مي دهند تا با توجه به وزن بيشتر در اكسل جلو و كنترل بهتر فرمان ايمني خودرو بيشتر شود در صورتي كه ميبايست بدليل كمي وزن خودروها در اكسل عقب چسبندگي خودرو را با لاستيك هاي سالمتر و با آج بيشتر جبران كرد و از انحراف خودرو در پيچ هاي تند جلوگيري كرد.

·         هيچگاه از رينگ معيوب و يا تعمير شده استفاده نكنيد.

·         در صورت تجهيز خودرو به سيستم ضد قفل شدن چرخ ها abs و يا سيستم ضد لغزش asr هيچگاه سايز رينگ و تاير را بدون اصلاح وضعيت سيستم مديريت مركزي ecu تعويض نكنيد چون خودرو قابليتهاي خود را از دست خواهد داد.

·         تاير زاپاس را در شرايط مناسبي نگهداري كرده و باد آن را همراه با فشار باد تاير هاي ديگر كنترل كنيد.

نتيجه استفاده از تاير هاي غير استاندارد خودرو وارد شدن آسيب جدي به سيستم تعليق و دستكاه انتقال قدرت خودرو خواهد بود.


هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.