مراحل تولید لاستیک روکش سرد

مراحل تولید لاستیک روکش سرد

                                                                                                                              

۱- واحد تست و کنترل لاستیک مستعمل(منجید)
لاستیک های مستعمل قابل روکش توسط کارکنان واحد تست منجید براساس پروتکل های پذیرش منجید جدا می شود. از جمله مواردیکه کنترل می گردد، می توان به تعداد سوراخ ها و اندازه انها، کنترل مردگی و آغشتگی به قیر و حلال، سنگ خوردگی، دو پوستی، سوختگی، بریدگی دیواره و نخ زدگی اشاره کرد . 

                                                                                


                                                                                                                              


۲- واحد باف زنی اتوماتیک
سطح لاستیک بوسیله دستگاه باف زنی که دارای تیغه های مخصوصی است ، تراشیده می شود و عاری از هر گونه آلودگی می گردد. دراین واحد محیط نهائی لاستیک محاسبه شده و بر روی کارت اختصاصی هر تایر نوشته می شود .

                                                                             


                                                                                                                              

۳- واحد باف دستی 
باقیمانده آلودگی ها برطرف شده و محل سوراخ ها بوسیله ابزار باف دستی تمیز می شود .

                                                                                                                            
                                                                                                                              

۴- واحد تعمیرات
نقاطی از لاستیک که ضعیف بوده ، تقویت می شود و ایرادات آن بر طرف می گردد .

                                                                                                                            
                                                                                                                              

۵- واحد سمنت زنی
بمنظور جلوگیری از اکسیداسیون لاستیک ، بر روی سطح آن سمنت پاشیده می شود .

                                                                                                                            
                                                                                                                              

۶- واحد اکسترود دستی 
ناهمواری های سطح تایر بوسیله مواد روکشی پر شده تا سطحی صاف بر روی آن بدست آید .

                                                                                                                            
                                                                                                                             

7- واحد برش ترد
ترد بر حسب نوع گل در نظر گرفته شده و محیط نهائی لاستیک انتخاب و بریده می شود .
                                                                             مرحله برش ترد از مراحل تولید لاستیک روکش سرد
8- واحد نصب ترد
ترد بریده شده در نهایت دقت بر روی لاستیک قرار گرفته و محکم می شود .
                                                                             مرحله نصب ترد از مراحل تولید لاستیک روکش سرد
9- واحد اینولوپ گذاری

به منظور تحت فشار قرار دادن لاستیک ، اینولوپ گذاشته شده و هوای آن تخلیه می گردد .
                                                                             مرحله اینولوپ گزاری از مراحل تولید لاستیک روکش سرد

10- واحد پخت سرد
لاستیک تحت فشار ، دما و مدت زمان معین در کوره اتوکلاو پخته می شود .


                                                                             مرحله پخت سرد از مراحل تولید لاستیک روکش سردهیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.