تایر روکشی باری و اتوبوسی

تایر روکشی باری و اتوبوسی

چهارخط- 20-10.00

قابل استفاده در خودرو های :باری سبکطرح چهار فصل مناسب برای جاده های خشک و خیسمقاومت سایشی بالاراحتی ..

دوخط- 20-10.00

قابل استفاده در خودرو های :باری سبکطرح چهار فصل مناسب برای جاده های خشک و خیسمقاومت سایشی بالاراحتی ..

دوخط- 20-1100

قابل استفاده در خودرو های : اتوبوس های داخل شهری و بین شهریطرح چهار فصل مناسب برای جاده های خشک و خی..

ونگارد2- 20-11.00

قابل استفاده در خودرو های : اتوبوس های داخل شهری و بین شهریطرح چهار فصل مناسب برای جاده های خشک و خی..

ونگارد2- 20-12.00

قابل استفاده در خودرو های :کامیون های میکسر، کامیون های سنگین و نیمه سنگینطرح چهار فصل مناسب برای جا..

چهارخط- 20-12.00

قابل استفاده در خودرو های :کامیون های میکسر، کامیون های سنگین و نیمه سنگینطرح چهار فصل مناسب برای جا..

چهارخط ریز- 20-12.00

قابل استفاده در خودرو های :کامیون های میکسر، کامیون های سنگین و نیمه سنگینطرح چهار فصل مناسب برای جا..

چکشی- 20-12.00

قابل استفاده در خودرو های :کامیون های میکسر، کامیون های سنگین و نیمه سنگینطرح چهار فصل مناسب برای جا..

ونگارد- 24-12.00

قابل استفاده در خودرو های :تریلی،کامیون های میکسر، کامیون های 6 چرخ تا 18 چرخطرح چهار فصل مناسب برای..

دوخط- 24-12.00

قابل استفاده در خودرو های :تریلی،کامیون های میکسر، کامیون های 6 چرخ تا 18 چرخطرح چهار فصل مناسب برای..

چهارخط- 24-12.00

قابل استفاده در خودرو های :تریلی،کامیون های میکسر، کامیون های 6 چرخ تا 18 چرخطرح چهار فصل مناسب برای..

چهارخط ریز- 24-12.00

قابل استفاده در خودرو های :تریلی،کامیون های میکسر، کامیون های 6 چرخ تا 18 چرخطرح چهار فصل مناسب برای..

چکشی- 24-12.00

قابل استفاده در خودرو های :تریلی،کامیون های میکسر، کامیون های 6 چرخ تا 18 چرخطرح چهار فصل مناسب برای..

تک ونگارد- 24-12.00

قابل استفاده در خودرو های :تریلی،کامیون های میکسر، کامیون های 6 چرخ تا 18 چرخطرح چهار فصل مناسب برای..

تک رو -24-12.00

قابل استفاده در خودرو های :تریلی،کامیون های میکسر، کامیون های 6 چرخ تا 18 چرخطرح چهار فصل مناسب برای..

نمایش 1 تا 15 از 21 (2 صفحه)